Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Zarządzania Projektami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 215/2021
Kluczowe zadania na stanowisku: 
 1. Pełnienie roli opiekuna projektu lub zadania inwestycyjnego.
 2. Bieżący monitoring przygotowania i realizacji rzeczowej i finansowej projektów z wykorzystaniem systemu MS Project.
 3. Opracowywanie raportów, analiz, prognoz w zakresie realizacji projektów/zadań inwestycyjnych na potrzeby innych komórek organizacyjnych.
 4. Raportowanie zagrożeń wynikających z opóźnień realizacji części rzeczowej oraz finansowej projektów/zadań w odniesieniu do przyjętych harmonogramów.
 5. Wsparcie kierowników projektów w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektów w PAŻP zgodnie z zapisami metodyki zarządzania projektami. 
 6. Wsparcie inicjatorów/zespołów inicjujących/zespołów projektowych w zakresie wprowadzania i aktualizacji danych w aplikacji PWA. 
 7. Udział w pracach zespołów projektowych realizujących projekty/zadania inwestycyjne.
 8. Prowadzenie rejestru raportów dla projektów.
 9. Administracja biznesowa systemu PWA przy wsparciu zewnętrznym.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki Finanse/Rachunkowość/Zarządzanie/Zarządzanie projektami 
 • co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wykształcenia średniego i co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku wykształcenia wyższego 
 • mile widziany certyfikat z obszaru zarządzania projektami
 • dodatkowym atutem będą ukończone szkolenia z zakresu obsługi Project Web Application oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość MS Office w szczególności MS Excel
 • znajomość zasad rachunkowości
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • samodzielność w działaniu
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność i systematyczność
 • myślenie analityczne
 • gotowość do uczenia się i rozwoju 
 • mile widziane doświadczenie związane z prowadzeniem i realizacją projektów
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce metodyk zarządzania projektami
 • znajomość zasad prowadzenia, rozliczania i sposobów finansowania projektów
 • umiejętność tworzenia i utrzymywania planów projektowych oraz programowych
Oferujemy: 
 • opiekę medyczną (w tym stomatologia)
 • dodatkowe ubezpieczenie
 • bezpłatny parking dla pracowników
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dofinansowanie szkoleń/studiów/kursów językowych
 • forma współpracy – umowa o pracę
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}